3/17/1997. AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT.   96CR919.   NOT GUILTY

10/17/1998  FELONY POSS MARIJUANA.          97CR62D.  NOT GUILTY 

9/2/1999  CAPITAL MURDER.                              99CR488B NOT GUILTY

10/9/2013 MURDER.                                              13DCR3081 HUNG JURY-CASE DISMISSD

8/10/2014 TAMPER W/GOVERNT RECS.          14DCR2021. NOT GUILTY

12/18/2014 FEDERAL CHILD PORN.                   B-14CR654. DISMISSED

1/21/2016.  CAPITAL MURDER.                            15DCR1796. DISMISSED

6/1/2016.   CAPITAL MURDER.                            16DCR550.  DISMISSED

6/16/2017. CON SEX ASSLT OF CHILD.             17DCR731.   NOT GUILTY

6/20/2017. FELONY THEFT.                                17DCR394.   NOT GUILTY

12/4/2017. CON SEX ASSLT OF CHILD.              17DCR1295. DISMISSED

1/19/2018. FEL IN POSS OF FIREARM.              16DCR1694. NOT GUILTY

11/15/2018. MURDER                                            18DCR1691. DISMISSED

1/16/2019. ASSUALT W/DEADLY WEAP.          18DCR2293. NOT GUILTY

2/28/2020 CON SE ASSLT OF CHILD.               18DCR1316.  NOT GUILTY